Teleporady

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA TELEPORAD W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZŁOTA JESIEŃ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZŁOTA JESIEŃ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z adresem: 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 3, zwana dalej świadczeniodawcą, udziela teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o poniżej określone zasady:

I/ Teleporady udzielane są przez świadczeniodawcę przy wykorzystaniu telefonicznego systemu łączności.

II/ Świadczenia zdrowotne realizowane nie w formie teleporady, lecz wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:

1/ w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:

a/ o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm. 2 ), czyli w przypadku gdy lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej, 

b/ o których mowa w art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401), zwanej dalej ustawą o zawodach pielęgniarki i położonej, czyli w przypadku gdy uprawniona pielęgniarka i położna wykonują czynności zawodowe, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych samodzielnie ordynują leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiają na nie recepty oraz ordynują określone wyroby medyczne, w tym wystawiają na nie zlecenia albo recepty, po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta lub badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta,

c/związanych z wydaniem zaświadczenia,

2/ podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną poz, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,

3/ w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, 

4/ w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

5/ dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

Świadczenie zdrowotne udzielane jest jednak wyłącznie w formie teleporady nawet mimo zaistnienia przypadków określonych w punktach 1-5, w przypadku  świadczeń

A/ o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043), czyli w sytuacji gdy lekarz lub felczer po uzyskaniu dodatniego wyniku testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2,kieruje pacjenta do:

a/odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych 

albo

b/szpitala, o którym mowa w części III ust. 4 pkt 1 albo 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043), czyli do szpitala poziomu II lub szpitala poziomu III- w przypadku konieczności leczenia szpitalnego.

B/ o których mowa w ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia      8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043), przewidującym:

W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania. Podczas porady albo teleporady, o której mowa w zdaniu drugim, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych. Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.”.

III/ Świadczeniobiorca może ustalić termin udzielenia jego osobie teleporady albo osobiście w rejestracji zlokalizowanej w budynku świadczeniodawcy położonym w Krakowie os. Złotej Jesieni 3 albo też w drodze telefonicznego zarejestrowania się na udzielenie teleporady pod numerem telefonu 12 648 01 14.

Teleporada jest realizowana:

a/ nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo

b/w późniejszym niż określony w lit. a terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

IV/ Celem udzielenia świadczeniobiorcy teleporady lekarz lub pielęgniarka świadczeniodawcy w ustalonym terminie teleporady(dzień, przybliżona godzina) nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem dzwoniąc pod numer telefonu podany przez pacjenta w momencie rejestracji mającej na celu skorzystanie z teleporady.

Pacjent powinien być przygotowany do teleporady, zaś lekarz lub pielęgniarka w trakcie teleporady winni mieć zapewniony dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.

Teleporada jest udzielana w trakcie trwającego połączenia telefonicznego pomiędzy lekarzem lub pielęgniarką świadczeniodawcy, a pacjentem.

V/ W przypadku braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie udzielenia teleporady teleporada zostaje anulowana, z tym, ze przed jej anulowaniem świadczeniodawca trzykrotnie w odstępie czasu nie krótszym niż 5 minut podejmuje próbę nawiązania kontaktu z pacjentem celem udzielenia jego osobie teleporady.

VI/ Teleporada jest udzielana pacjentowi jedynie wówczas, gdy jest to możliwe ze względu na stan zdrowia pacjenta.

W przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia zrealizowanie teleporady niezbędne staje się udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie lekarza lub pielęgniarki świadczeniodawcy z pacjentem, którą to okoliczność lekarz lub pielęgniarka ustala w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym w trakcie nawiązanego kontaktu w celu udzielenia teleporady.

VII.1./ W trakcie teleporady lekarz podaje pacjentowi kod wystawianej e-recepty. Następnie pacjent udaje się do apteki i w celu zrealizowania e- recepty podaje farmaceucie swój numer PESEL oraz kod e-recepty przekazany jego osobie przez lekarza w trakcie udzielanej teleporady.

VII.2./ W trakcie teleporady lekarz podaje pacjentowi kod wystawianego e-skierowania oraz sporządza wydruk e- skierowania, który następnie pacjent odbiera w rejestracji świadczeniodawcy. Następnie pacjent udaje się do podmiotu leczniczego i w celu zrealizowania e- skierowania podaje w rejestracji swój numer PESEL, kod e-skierowania przekazany jego osobie przez lekarza w trakcie udzielanej teleporady oraz wydruk e- skierowania.

VII.3./ W trakcie teleporady lekarz podaje pacjentowi kod wystawionego e-zlecenia na wyroby medyczne. Następnie pacjent udaje się do apteki lub punktu realizacji wyrobów medycznych i w celu zrealizowania e- zlecenia na wyroby medyczne podaje farmaceucie lub sprzedawcy swój numer PESEL oraz kod e-zlecenia na wyroby medyczne przekazany jego osobie przez lekarza w trakcie udzielanej teleporady.

VII.4./ W trakcie teleporady lekarz sporządza wydruk zlecenia na badania dodatkowe np. laboratoryjne lub obrazowe. Następnie pacjent odbiera w rejestracji świadczeniodawcy wydruk zlecenia na badania dodatkowe. Celem wykonania badań dodatkowych pacjent udaje się do podmiotu leczniczego wskazanego przez świadczeniodawcę i przed wykonaniem badania dodatkowego okazuje wydruk zlecenia na konkretne badanie dodatkowe.

VII.5./ Każdy pacjent jest uprawniony do samodzielnego założenia Internetowego Konta Pacjenta.

Świadczeniodawca:

Zarząd Spółki