Góra

DółPOLITYKA JAKOŚCI
NZOZ "Złota Jesień" Sp. z o.o.

Głównym celem Zakładu NZOZ "Złota Jesień" Sp. z o.o. jest podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych i racjonalności wykorzystania wszystkich zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych, informacyjnych) oraz ciągłe ich doskonalenie. Zaspokoi to potrzeby pacjentów oraz stworzy dobre warunki do dalszego rozwoju Zakładu.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

- stałe doskonalenie jakości usług poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jego świadomości wypełnianej misji
- stworzenie wśród pracowników pozytywnej atmosfery i zadowolenia z pracy przez profesjonalne zarządzaniem Zakładem, życzliwość i zaufanie
- budowanie trwałej więzi pracowników z pacjentami przez przestrzeganie praw pacjenta, udzielanie wsparcia w sytuacjach tego wymagających oraz traktowanie go jako decydujący podmiot w procesie zachowania i ratowania zdrowia
- ustawiczne poszukiwania możliwości poprawy jakości świadczeń medycznych poprzez ekonomiczną i priorytetową analizę podejmowanych działań
- działania promujące profilaktykę zdrowia i zdrowy styl życia
- wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością.

"Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Ufamy, że jednoznaczne określenie kompetencji i odpowiedzialności dla określonych stanowisk pracy, ustalenie powiązań organizacyjnych przyczyni się do poprawy organizacji pracy. Wierzymy, że prowadzenie szkoleń dla całego personelu w celu podnoszenia świadomości i roli w funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Jakością uświadomi konieczność sygnalizowania problemów oraz podejmowania działań zapobiegających wystąpieniu niezgodności. Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.
W chwili obecnej naszym głównym celem jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 : 2008. Zobowiązujemy się do przekazania swoim współpracownikom dokumentów Systemu Zarządzania Jakością dotyczących zakresu ich pracy. Wszystkich pracowników czynimy odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązujemy do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług". 
 
          Rejestracja
on-line