Teleporady

Kraków, dnia 6.10.2020 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA TELEPORAD W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZŁOTA JESIEŃ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZŁOTA JESIEŃ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z adresem: 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 3, zwana dalej świadczeniodawcą, udziela teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o poniżej określone zasady:

A/ Teleporady udzielane są przez świadczeniodawcę przy wykorzystaniu telefonicznego systemu łączności.

B/ Świadczeniobiorca może ustalić termin udzielenia jego osobie teleporady albo osobiście w rejestracji zlokalizowanej w budynku świadczeniodawcy położonym w Krakowie os. Złotej Jesieni 3 albo też w drodze telefonicznego zarejestrowania się na udzielenie teleporady pod numerem telefonu (12) 648-01-14.

C/ Celem udzielenia świadczeniobiorcy teleporady lekarz lub pielęgniarka świadczeniodawcy w ustalonym terminie teleporady (dzień, przybliżona godzina) nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem dzwoniąc pod numer telefonu podany przez pacjenta w momencie rejestracji mającej na celu skorzystanie z teleporady.

Pacjent powinien być przygotowany do teleporady, zaś lekarz lub pielęgniarka w trakcie teleporady winni mieć zapewniony dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. Teleporada jest udzielana w trakcie trwającego połączenia telefonicznego pomiędzy lekarzem lub pielęgniarką świadczeniodawcy, a pacjentem.

D/ W przypadku braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie udzielenia teleporady, teleporada zostaje anulowana, z tym, ze przed jej anulowaniem świadczeniodawca trzykrotnie w odstępie czasu nie krótszym niż 5 minut podejmuje próbę nawiązania kontaktu z pacjentem celem udzielenia jego osobie teleporady.

E/ Teleporada jest udzielana pacjentowi jedynie wówczas, gdy jest to możliwe ze względu na stan zdrowia pacjenta.

W przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia zrealizowanie teleporady niezbędne staje się udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie lekarza lub pielęgniarki świadczeniodawcy z pacjentem, którą to okoliczność lekarz lub pielęgniarka ustala w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym w trakcie nawiązanego kontaktu w celu udzielenia teleporady.

F.1./ W trakcie teleporady lekarz podaje pacjentowi kod wystawianej e-recepty. Następnie pacjent udaje się do apteki i w celu zrealizowania e- recepty podaje farmaceucie swój numer PESEL oraz kod e-recepty przekazany jego osobie przez lekarza w trakcie udzielanej teleporady.

F.2./ W trakcie teleporady lekarz podaje pacjentowi kod wystawianego e-skierowania oraz sporządza wydruk e-skierowania, który następnie pacjent odbiera w rejestracji świadczeniodawcy. Następnie pacjent udaje się do podmiotu leczniczego i w celu zrealizowania e- skierowania podaje w rejestracji swój numer PESEL, kod e-skierowania przekazany jego osobie przez lekarza w trakcie udzielanej teleporady oraz wydruk e-skierowania.

F.3./ W trakcie teleporady lekarz podaje pacjentowi kod wystawionego e-zlecenia na wyroby medyczne. Następnie pacjent udaje się do apteki lub punktu realizacji wyrobów medycznych i w celu zrealizowania e- zlecenia na wyroby medyczne podaje farmaceucie lub sprzedawcy swój numer PESEL oraz kod e-zlecenia na wyroby medyczne przekazany jego osobie przez lekarza w trakcie udzielanej teleporady.

F.4./ W trakcie teleporady lekarz sporządza wydruk zlecenia na badania dodatkowe np. laboratoryjne lub obrazowe. Następnie pacjent odbiera w rejestracji świadczeniodawcy wydruk zlecenia na badania dodatkowe. Celem wykonania badań dodatkowych pacjent udaje się do podmiotu leczniczego wskazanego przez świadczeniodawcę i przed wykonaniem badania dodatkowego okazuje wydruk zlecenia na konkretne badanie dodatkowe.

F.5./ Każdy pacjent jest uprawniony do samodzielnego założenia Internetowego Konta Pacjenta.

Świadczeniodawca:

Zarząd Spółki

Kraków, dnia 27.10.2020 r.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZŁOTA JESIEŃ” Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z adresem: 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 3 wykonując zobowiązanie wynikające z § 3 pkt. 2 w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395) informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, iż numerem telefonu, pod którym udzielane są przez nasz podmiot leczniczy teleporady telefoniczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest numer: (12) 648-01-14.